KONTAKT

OFERTA

TERAPIA

START

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

Poniższy Regulamin stanowi integralną cześć wszystkich umów zawieranych przez Darię Palpuchowską. Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające lub uzupełniające poniższe zapisy stanowią część umów wyłącznie w przypadku ich uzgodnienia w drodze pisemnej.


 

 1. Informacje Ogólne

 

Usługi są świadczone przez Darię Palpuchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Empresa Daria Palpuchowska, ul. Zenona Frydrychowicza 8/42, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5543014262, REGON: 525586150 zwaną dalej również jako Terapeuta.


 

 1. Zasady świadczenia usług


 

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedza przeprowadzenie testu diagnozującego zaburzenia poznawcze.

 2. Terapia polega na ćwiczeniach stymulacyjnych wykonywanych przy użyciu wirtualnej rzeczywistości tj. googli VR oraz kontrolera zgodnie z programem przygotowanym przez Terapeutę.

 3. Intensywność zajęć oraz ich częstotliwość jest dostosowana do potrzeb i możliwości klienta.

 4. Skuteczności terapii jest uzależniona od ilości odbytych zajęć oraz indywidualnych predyspozycji. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za brak efektu terapii.

 5. W terapii mogą brać udział tylko osoby zdrowe.

 6. Klient jest zobowiązany do przekazania Terapeucie wszelkich informacji dotyczących swojej sytuacji zdrowotnej.

 7. Przeciwwskazaniem do udziału w terapii są:

 • choroby wzroku takie jak: jaskra, zaćma;
 • padaczka;

 • choroba lokomocyjna;

 • zaawansowane stadium zaburzeń poznawczych (choroba Alzheimera, demencja);

 • posiadanie rozrusznika serca.

 1. Przewidziany czas trwania terapii to 30-40 min i jest zależny od indywidualnych predyspozycji klienta.

 2. Terapeuta jest zobowiązany do zapewnienia klientowi bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.

 3. Terapeuta wykonuje cyklicznie testy funkcji poznawczych klienta, które pomagają w pomiarze efektów prowadzonej terapii. Test jest powtarzany co 10 spotkań.

 4. Opłaty za świadczone usługi pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.aktywujumysl.pl oraz dostępnego w miejscu prowadzenia zajęć w wersji papierowej.

 5. Cena prowadzonych zajęć obejmuje przeprowadzenie testu diagnostycznego, udział w terapii oraz opiekę terapeuty.

 6. Zajęcia można opłacać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na numer konta bankowego: 47 1090 1072 0000 0001 5439 3592


 

 1. Prawa i obowiązki klienta

 

 1. Klient ma prawo do:

 1. podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji,

 2. pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem
  w zajęciach,

 3. udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu rehabilitacji i terapii oraz oceną jego indywidualnych efektów rehabilitacji
  i terapii,

 4. pomocy terapeuty w realizacji terapii,

 5. przystosowania terapii do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

 1. Klient ma obowiązek:

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji terapii,

 • przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku,

 • stosować się do poleceń terapeuty,

 • dbać o udostępnione mienie,

 • przestrzegać zasad współżycia społecznego,

 • przestrzegać obowiązujących przepisów i ustaleń.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Daria Palpuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Empresa Daria Palpuchowska, ul. Zenona Frydrychowicza 8/42, 85-796 Bydgoszcz

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy - na podstawie art.6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 3. Przetwarzanie obejmuje wyłącznie dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane przechowywane będą w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny w miejscu świadczenia usług oraz pod adresem www.aktywujumysl.pl

 2. Uczestnictwo w terapii jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, dostępnego na stronie internetowej www.aktywujumysl.pl/regulamin oraz w miejscu prowadzenia terapii.

 3. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. Zmiana regulaminu wchodzi w życie
  w terminie 14 dni od jego wywieszenia w siedzibie Terapeuty.

 

O nas

Prowadzimy terapie dla osób po 60. roku życia, w formie ćwiczeń stymulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości. Terapia wpływa nam.in. poprawę pamięci, koncentracji samopoczucie psychofizyczne oraz opóźnia procesy starzenia . Dzięki systematycznym ćwiczeniom możemy zapobiegać chorobom otępiennym mózgu takim jak demencja czy choroba Alzheimera.

 

Menu strony

Strona główna
Terapia
Oferta
Kontakt
Regulamin i polityka prywatności

 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Czynne od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

 575 002 754

 kontakt@aktywujumysl.pl

 facebook.com/aktywujumysl

 

 

O nas

Prowadzimy terapie dla osób po 60. roku życia, w formie ćwiczeń stymulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości. Terapia wpływa nam.in. poprawę pamięci, koncentracji samopoczucie psychofizyczne oraz opóźnia procesy starzenia . Dzięki systematycznym ćwiczeniom możemy zapobiegać chorobom otępiennym
mózgu takim jak demencja czy choroba Alzheimera. 

 

Menu strony

Strona główna

Terapia

Oferta

Kontakt

Regulamin i polityka prywatności

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Czynne od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

 575 002 276

 kontakt@aktywujumysl.pl

 facebook.com/aktywujumysl